Regulamin sklepu ​

Regulamin
§ 1 – DANE FIRMY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem domeny www.kreatywniezprymus.pl składania zamówień, dostawy zamówionych produktów, dokonywania płatności przez Klienta i odstąpienia od umowy.

2. Dane firmy:

Właścicielem storny kreatywniezprymus jest firma:

Kreatywnie z Prymus LTD

Zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod adresem: 18 Alexandra Street, Farnworth, Greater Manchester, United Kingdom, BL4 9JT

Numer firmy (Company number): 13630666

3. Aby skutecznie złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest do wcześniejszego potwierdzenia zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Kontakt ze Sprzedającym możliwy za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej:  kreatywniezprymus@gmail.com
b. telefonicznie: 07983506568
c. pisemnie na adres: 18 Alexandra Street, Farnworth, Greater Manchester, United Kingdom, BL4 9JT

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kreatywniezprymus@gmail.com
Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów.

§ 2 – SŁOWNICZEK POJĘĆ

1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Kreatywnie z Prymus LTD działający pod adresem: https://kreatywniezprymus.pl , przy użyciu którego Sprzedający sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu

2. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i prześle zakupione treści cyfrowe

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5. Dostawa – dostarczenie treści cyfrowych na adres e-mail wskazany przez Klienta

6. Profil Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące rozliczeń

7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 3 – CENY PRODUKTÓW I OFERTA

1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na https://kreatywniezprymus.pl podawane są w złotych polskich.

2. Wszelkie informacje o produktach prezentowane na https://kreatywniezprymus.pl , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, zdjęcia oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.

4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu.

5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.

6. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

7. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 4 – PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep prowadzi sprzedaż treści cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na Stronie https://kreatywniezprymus.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez Stronę https://kreatywniezprymus.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem, że Klient dysponuje sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. komputer z internetową przeglądarką,
b. połączenie z siecią Internet,
c. poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

6. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

7. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta automatyczną specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Automatyczna specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów.

8. Z chwilą wysłania tego potwierdzenia uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.

9. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Sklep czeka na decyzje Klienta 48 (czterdzieści osiem) godzin, licząc od momentu wysłania powiadomienia e-mail. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które znajdują się w pozostałej części zamówienia.

10. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep dokona anulowania całego zamówienia, Klient otrzyma informację.

11. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia.

12. Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep, jeśli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie zostanie opłacone przelewem tradycyjnym lub elektronicznym. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Klienta bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku – gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia.

14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

 § 5 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail oraz hasło.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

§ 6 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa Produktu
e. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 7 – FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY, ZWROTY NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Klient może wybrać jako formę płatności za zamówione produkty :
płatność z góry (przedpłata) – płatność przelewem tradycyjnym lub poprzez system płatności elektronicznych udostępnionych przez stronę https://kreatywniezprymus.pl; realizacja zamówienia rozpoczyna się odpowiednio po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu lub po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności

2. Do czasu zapłacenia całej należności z tytułu zrealizowanych dostaw produktów, produkty pozostają własnością Sprzedającego.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

4. Produkty dostarczane są na wyznaczony przez kupującego adres e-mail.

5. Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną.

6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Klient przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego i wszystkich danych koniecznych do dokonania prawidłowego przelewu bankowego.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawowa usługa świadczona drogą elektroniczną polega na utworzeniu indywidualnego Konta Klienta, dzięki któremu Klient może zawierać ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazanych danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 9 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta. Zmiany lub anulowania zamówienia Klient może dokonać za pośrednictwem Strony https://kreatywniezprymus.pl lub telefonicznie.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi po wysłaniu zamówienia, w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi po wysłaniu pliku, gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne komputerowe.

§ 10 – REKLAMACJE

1. Kupujący ma prawo zgłosić reklamcję związaną z prawną lub fizyczną wadą produktu. 

2. Zgodnie z art. 560 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, Kupujący może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Kupujący może złożyć reklamację do 21 dni po zakupie produktu.

5. Reklamacji można dokonać poprzez formularz kontaktowy lub email: kreatywniezprymus@gmail.com

6. Reklamacja będzie rozpatrzona do 14 dni od daty wpłynięcia. 

7. Administrator Sklepu poinformuje Kupującego o decyzji w sprawie reklamacji.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupujacego na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujacy na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

§ 11 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Kreatywnie z Prymus LTD z siedzibą 18 Alexandra Street, Farnworth, Greater Manchester, United Kingdom, BL4 9JT.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

5. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Sklep zawiera treści należące do Sprzedawcy oraz treści, do używania których uprawniony jest on na podstawie odpowiednich licencji. Są to treści takie jak: tekst, oprogramowanie, obrazy, dźwięki, treści graficzne i audiowizualne oraz inne materiały. Treści te są chronione przez prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 20 września 2021 roku.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 (czternastu) dni od daty udostępnienia ich na stronie https://kreatywniezprymus.pl. 

11. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.